Workshops: Algemene voorwaarden workshop

Algemene voorwaarden workshops door Henry’s Phtodesign 

Geldend vanaf 1 januari 2018. 

Definities 

Henry’s Photodesign: rechtspersoon die workshops, cursussen of andere activiteiten aanbiedt Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of andere activiteit van Henry’s Photodesign deel te nemen.Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door Henry’s Photodesign wordt uitgevoerd en gerealiseerd. 

Toepassingsgebied 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Henry’s Photodesign en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst 

Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Henry’s Photodesign tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname. 

Prijzen 

Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Henry’s Photodesign staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen. De vermeldde prijs inclusief BTW. 

Annuleren door Deelneme

Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. 

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd. 

Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die Henry’s Photodesign reeds bij derden heeft moeten maken en nog onherroepelijk moet maken. Bij zwaarwichtige annuleringsreden valt te denken aan overlijden of ziekte van Deelnemer of een naast familielid, hetgeen in overleg met Henry’s Photodesign wordt bepaald. 

Verplaatsen en annuleren door Henry’s Photodesign 

Henry’s Photodesign behoudt zich het recht voor om een workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren. 

Henry’s Photodesign behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Henry’s Photodesign een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour. 

Betalen 

Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer bericht met de prijs van de workshop. Dit bedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden. 

Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Henry’s Photodesign voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

Wijzigingen in Algemene voorwaarden 

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht. 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Henry’s Photodesign is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.